Opdateret 14.09.2014
Vester Aaby Vandværk
Industrivej 5A
Vester Aaby
5600 Faaborg

 

Udskriv

Ved generalforsamlingen den 17/3 -1938 var der mødt 32 medlemmer, 42 var fraværende. Det var først gang antal medlemmer var nævnt. Med den tilgang, der havde været, kan det anslås, at der har været 65-70 medlemmer i 1938. Personer i generalforsamlingen mente, der var mødepligt, så man pålagde ikke mødte medlemmer en bod på 50 ører hver. Kvindelige medlemmer var fritaget for mødepligt!!
På mødet blev der fremlagt sag mod V. Åby Andelsmejeri. Mejeriet var ikke tilsluttet vandværket, men havde, uden værkets tilladelse, søndag den 13. marts og de følgende 3 dage, påmonteret en slange på en brandstander og tappet alt det vand, de skulle bruge. Dermed havde mejeriet taget så meget tryk af vandet, at medlemmerne ikke kunne få det vand, de havde behov for. Værkpasser Rasmus Jensen havde anslået, at mejeriet i de fire dage, havde brugt ca. 800 m3 vand. Det forlangte værket 200 kr. for. Ved en stille forhandling blev kravet reduceret til 50 kr., og mejeriet fik lov til en anden gang at bruge vand fra værket. Mejeriet havde tit vandmangel.
Årene gik, Jakob Kristensen blev formand. På generalforsamlingen i 1940 forhøjedes vandskatten med 6 kr. for den første hane, 3 kr. for den anden, og 1,5o kr. for den tredje hane. Som noget nyt 75 ører for efterfølgende haner. Medlemmerne havde nok lært, at en hane skulle monteres, hvor vandet skulle bruges.
Hans Kusk ansattes som ny værkpasser, vederlaget var 150 kr. pr. år. I 1940 var det en meget streng vinter. Medlemmerne lod een hane stå åben, så kunne den ikke fryse. Denne praksis ønskede bestyrelsen at stoppe. Der blev lukket for vandet fra kl. 9 aften til kl. 7 morgen i vintertiden.
Formandsposten skiftede et par gange. I 1942 hed han ingeniør Kristiansen. Han var ansat på Jens Nielsens Maskinfabrik. Han rejste i 1943, og blev afløst af Peder Bisgård Pedersen, (Peder Fåborg). I 1945 blev det værkfører Th. Bentzen, der tegnede foreningen indtil 1953. Overskuddet i 1943 og 1944 var 307 kr. og 466 kr. Det kunne ikke have inspireret til de store investeringer. Det gav krigsårene heller ikke store muligheder for. Men sidst i 40-erne øgedes medlemstallet en del, og bestyrelsen indså, at en udvidelse og en renovering nu var nødvendig.
Ved en ekstra generalforsamling i 1948 vedtoges en udvidelse med 17 stemmer for, 8 var imod. Endi Larsen foreslog ellers sagen udsat i 15 år!! Bestyrelsen var samlet i Sparekassen Fåborg i V. Åby den 23/8 -1948, for at underskrive et nyt lån til udvidelsen. Det fremgår ikke af protokollen at ændringen havde fundet sted, eller hvad det havde kostet.
Pludselig opstod der en helt ny situation. Sundhedskommissionen krævede forsamlingshusets septitank flyttet 20 m, af hensyn til boring!! Severin Sørensen ansattes som værkpasser 1/9 -1948, og kasserer Laurits Larsen bad om at få løn for sit arbejde. Der bevilligedes 1 kr. pr. medlem pr. år.
Der blev optaget mange nye medlemmer i de følgende år. Bl.a. mejeriet, Jens Nielsens Maskinfabrik og den nye ejer af V. Åby bryggeri Arne Høj, Strandvejen 7. Der blev også bygget en del huse i de år, bl.a. på Jens Nielsensvej. Nye huse var altid nye medlemmer, men også mange eksisterende huse blev efterhånden medlem. Indskuddet var 100 kr. pr. medlem.
Ved generalforsamlingen i 1953 viste regnskabet en balance på 8.736,48 kr., en beholdning på 756,18 kr. Gælden var 23.940,48 kr.
Ejner Munk valgtes til formand i 1954. Det varslede en ny tid for vandværket. Man var opmærksom på den almindelige prisstigning i samfundet. Nu forhøjedes vandskatten til 44 kr. for den første hane, 22 kr. for den anden, og 11 kr. for den tredje og følgende haner, samt 40 ører pr. m3 ved vandmåler.

Læs mere >>> gå til side 4

 
 
  © Copyright 2012 Vester Aaby Vandværk. All Rights Reserved. Design KLH WEB-DESIGN